Bánh Răng Trụ (66)

Bánh Răng 5M20-BF 20 Răng, Bước 5mm, Rãnh Dây Đai 16mm, Lỗ 5mm

Bước răng: 5mm, ốc: M4x2

68,000 đ/Cái

Hàng còn: 48 Cái

1M20T Bánh Răng 20 Răng Bước 3.14mm

20 răng, ốc M4x2

38,000 đ/Cái

Hàng còn: 10 Cái

1M30T Bánh Răng 30 Răng, Bước 3.14mm, Dây Đai 10mm, Lỗ 6mm

Bước răng: 3.14mm, ốc: M4x2

58,000 đ/Cái

Hàng còn: 47 Cái

1M40T Bánh Răng 40 Răng, Bước 3.14mm, Dây Đai 10mm, Lỗ 6mm

Bước răng: 3.14mm, ốc: M4x2

78,000 đ/Cái

Hàng còn: 19 Cái

XL65 Bánh Răng 65 Răng, Bước 5.08mm, Rãnh Dây Đai 11mm, Lỗ 5mm

Bước răng: 5.08mm, ốc: M4x2

249,000 đ/Cái

1M50T Bánh Răng 50 Răng, Bước 3.14mm, Dây Đai 10mm, Lỗ 8mm

Bước răng: 3.14mm, ốc: M4x2

98,000 đ/Cái

Hàng còn: 15 Cái

1M60T Bánh Răng 60 Răng, Bước 3.14mm, Dây Đai 10mm, Lỗ 10mm

Bước răng: 3.14mm, ốc: M4x2

118,000 đ/Cái

Hàng còn: 23 Cái

XL25 Bánh Răng 25 Răng, Bước 5.08mm, Rãnh Dây Đai 11mm, Lỗ 8mm

Bước răng: 5.08mm, ốc: M4x2

96,000 đ/Cái

Hàng còn: 17 Cái

Bánh Răng 5M15-BF 16 Răng, Bước 5mm, Rãnh Dây Đai 16mm, Lỗ 6mm

Bước răng: 5mm, ốc: M4x2

59,000 đ/Cái

Hàng còn: 50 Cái

Bánh Răng 10 Răng, Bước 0.5mm, Rãnh Dây Đai 5mm, Lỗ 3mm

Bước răng: 0.5mm

7,000 đ/Cái

Hàng còn: 88 Cái

Bánh Răng 2GT 16 Răng, Bước 2mm, Rãnh Dây Đai 7mm, Lỗ 5mm

Bước răng: 2mm, ốc: M3x2

15,000 đ/Cái

Hàng còn: 24 Cái

XL20 Bánh Răng 20 Răng, Bước 5.08mm, Rãnh Dây Đai 11mm, Lỗ 5mm

Bước răng: 5.08mm, ốc: M4x2

69,000 đ/Cái

Hàng còn: 126 Cái

XL50 Bánh Răng 50 Răng, Bước 5.08, Rãnh Dây Đai 11mm, Lỗ 8mm

Bước răng: 5.08mm, ốc: M4x2

189,000 đ/Cái

Hàng còn: 31 Cái

Bánh Răng 12 Răng 47 Răng Lỗ Trục 3mm

Lớn: 47 răng, bước răng 0.5mm; nhỏ: 12 răng, bước răng 0.6mm

9,000 đ/Cái

Hàng còn: 48 Cái

Bánh Răng 20 Răng, Bước 0.5mm, Dây Đai 5mm, Lỗ 3mm

Bước răng: 0.5mm

28,000 đ/Cái

Hàng còn: 8 Cái

Bánh Răng 12 Răng, Bước 0.5mm, Lỗ 3.17mm

Bước răng: 0.5mm

22,000 đ/Cái

Hàng còn: 87 Cái

Bánh Răng Đồng 30 Răng, Bước 0.5mm, Dây Đai 5mm, Lỗ 4mm

Bước răng: 0.5mm, ốc: M3x1

23,000 đ/Cái

Hàng còn: 41 Cái

1M15T-8 Bánh Răng 15 Răng, Bước 3.14mm, Dây Đai 10mm, Lỗ 8mm

Bước răng: 3.14mm, ốc: M4x2

28,000 đ/Cái

Hàng còn: 35 Cái

XL45 Bánh Răng 45 Răng, Bước 5.08mm, Rãnh Dây Đai 11mm, Lỗ 10mm

Bước răng: 5.08mm

150,000 đ/Cái

Hàng còn: 39 Cái

1M15T-6.35 Bánh Răng 15 Răng, Bước 3.14mm, Dây Đai 10mm, Lỗ 6.35mm

Bước răng: 3.14mm, ốc: M4x2

28,000 đ/Cái

Hàng còn: 68 Cái

XL60 Bánh Răng 60 Răng, Bước 5.08mm, Rãnh Dây Đai 11mm, Lỗ 10mm

Bước răng: 5.08mm, ốc: M4x2

230,000 đ/Cái

Hàng còn: 12 Cái

1M20T-20 Bánh Răng 20 Răng, Bước 3.14mm, Dây Đai 10mm, Lỗ 6mm

Bước răng: 3.14mm, ốc: M4x2

29,000 đ/Cái

Hàng còn: 58 Cái

Bánh Răng Đồng 30 Răng, Bước 0.5mm, Dây Đai 5mm, Lỗ 5mm

Bước răng: 0.5mm, ốc: M3

23,000 đ/Cái

Hàng còn: 31 Cái

Bánh Răng Đồng 30 Răng, Bước 0.5mm, Dây Đai 5mm, Lỗ 6mm

Bước răng: 0.5mm, ốc: M3

23,000 đ/Cái

Hàng còn: 40 Cái

Bánh Răng Đồng MK8 26 Răng, Bước 0.8mm, Lỗ 5mm

Bước răng: 0.8mm, ốc lục giác M3x2

12,000 đ/Cái

Bánh Răng Đồng MK8 40 Răng, Bước 0.6mm, Lỗ 5mm

Bước răng: 0.6mm, ốc lục giác M3x2

14,000 đ/Cái

Bánh Răng Đôi 2GT-20 20 Răng, Bước 2mm, Rãnh Dây Đai 9mm, Lỗ 5mm

Bước răng: 2mm, ốc: M3x2

19,000 đ/Cái

Hàng còn: 31 Cái

XL50 Bánh Răng 50 Răng, Bước 5.08, Rãnh Dây Đai 11mm, Lỗ 10mm

Bước răng: 5.08mm, ốc: M4x2

189,000 đ/Cái

Hàng còn: 40 Cái

1M60T Bánh Răng 60 Răng, Bước 3.14mm, Rãnh Đai 10mm, Lỗ 12mm

Bước răng: 3.14mm, ốc: M4x2

118,000 đ/Cái

Hàng còn: 26 Cái

1M30T Bánh Răng 30 Răng, Bước 3.14mm, Dây Đai 10mm, Lỗ 7mm

Bước răng: 3.14mm, ốc: M4x2

58,000 đ/Cái

Hàng còn: 49 Cái

1M30T Bánh Răng 30 Răng, Bước 3.14mm, Dây Đai 10mm, Lỗ 8mm

Bước răng: 3.14mm, ốc: M4x2

58,000 đ/Cái

Hàng còn: 36 Cái

1M15T-6 Bánh Răng 15 Răng, Bước 3.14mm, Rãnh Dây Đai 10mm, Lỗ 6mm

Bước răng: 3.14mm, ốc: M4x2

29,000 đ/Cái

Hàng còn: 48 Cái

XL15 Bánh Răng 15 Răng, Bước 5.08mm, Rãnh Dây Đai 11mm, Lỗ 5mm

Bước răng: 5.08mm, ốc: M4x2

58,000 đ/Cái

Hàng còn: 95 Cái
Chat
Đăng Nhập

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký