Bộ Đầu Nối Bấm Dây (52)

Bộ Đầu Nối Dây MX 3.0mm 16 Chân Đực Cái Kim Bấm Dây

16(2x8) chân, 250V 3A

10,500 đ/Bộ(Đực,Cái)

Hàng còn: 339 Bộ(Đực,Cái)
Hàng còn: 335 Bộ(Đực,Cái)
Hàng còn: 17 Bộ(Đực,Cái)
Hàng còn: 229 Bộ(Đực,Cái)
Hàng còn: 264 Bộ(Đực,Cái)
Hàng còn: 445 Bộ(Đực,Cái)
Hàng còn: 384 Bộ(Đực,Cái)
Hàng còn: 100 Bộ(Đực,Cái)
Hàng còn: 183 Bộ(Đực,Cái)
Hàng còn: 252 Cái

Bộ Đầu Nối Dây 2.8mm 2 Chân Đực Cái Kim Bấm Dây

2(2x1) chân, 250V 8A

1,600 đ/Bộ(Đực-Cái)

Hàng còn: 708 Bộ(Đực-Cái)

Bộ Đầu Nối Dây 2.8mm 3 Chân Đực Cái Kim Bấm Dây

3(3x1) chân, 250V 8A

2,200 đ/Bộ(Đực-Cái)

Hàng còn: 849 Bộ(Đực-Cái)

Bộ Đầu Nối Dây 2.8mm 4 Chân Đực Cái Kim Bấm Dây

4(2x2) chân, 250V 8A

2,800 đ/Bộ(Đực-Cái)

Hàng còn: 841 Bộ(Đực-Cái)

Bộ Đầu Nối Dây 2.8mm 6 Chân Đực Cái Kim Bấm Dây

6(2x3) chân, 250V 8A

3,400 đ/Bộ(Đực-Cái)

Hàng còn: 61 Bộ(Đực-Cái)

Bộ Đầu Nối Dây 2.8mm 9 Chân Đực Cái Kim Bấm Dây

9(3x3) chân, 250V 8A

4,000 đ/Bộ(Đực-Cái)

Hàng còn: 1475 Bộ(Đực-Cái)
Hàng còn: 154 Cái
Hàng còn: 451 Bộ(Đực,Cái)
Hàng còn: 435 Bộ(Đực,Cái)
Hàng còn: 330 Bộ(Đực,Cái)
Hàng còn: 361 Bộ(Đực,Cái)
Hàng còn: 796 Bộ(Đực,Cái)

Bộ Đầu Nối Dây MX 3.0mm 2 Chân Đực Cái Kim Bấm Dây

2(1x2) chân, 250V 3A

3,000 đ/Bộ(Đực,Cái)

Hàng còn: 206 Bộ(Đực,Cái)

Bộ Đầu Nối Dây MX 3.0mm 4 Chân Đực Cái Kim Bấm Dây

4(2x2) chân, 250V 3A

4,000 đ/Bộ(Đực,Cái)

Hàng còn: 2 Bộ(Đực,Cái)

Bộ Đầu Nối Dây MX 3.0mm 6 Chân Đực Cái Kim Bấm Dây

6(2x3) chân, 250V 3A

5,200 đ/Bộ(Đực,Cái)

Hàng còn: 488 Bộ(Đực,Cái)

Bộ Đầu Nối Dây MX 3.0mm 8 Chân Đực Cái Kim Bấm Dây

8(2x4) chân, 250V 3A

6,200 đ/Bộ(Đực,Cái)

Hàng còn: 469 Bộ(Đực,Cái)

Bộ Đầu Nối Dây MX 3.0mm 10 Chân Đực Cái Kim Bấm Dây

10(2x5) chân, 250V 3A

7,200 đ/Bộ(Đực,Cái)

Hàng còn: 57 Bộ(Đực,Cái)

Bộ Đầu Nối Dây MX 3.0mm 12 Chân Đực Cái Kim Bấm Dây

12(2x6) chân, 250V 3A

8,200 đ/Bộ(Đực,Cái)

Hàng còn: 108 Bộ(Đực,Cái)

Bộ Đầu Nối Dây MX 3.0mm 14 Chân Đực Cái Kim Bấm Dây

14(2x7) chân, 250V 3A

9,300 đ/Bộ(Đực,Cái)

Hàng còn: 279 Bộ(Đực,Cái)

Bộ Đầu Nối Dây 6.3mm 2 Chân 1 Hàng Đực Cái Kim Bấm Dây

2(1x2) chân, 300V 12A

3,500 đ/Bộ(Đực,Cái)

Hàng còn: 437 Bộ(Đực,Cái)

Bộ Đầu Nối Dây 6.3mm 3 Chân 1 Hàng Đực Cái Kim Bấm Dây

3(1x3) chân, 300V 12A

5,000 đ/Bộ(Đực-Cái)

Hàng còn: 198 Bộ(Đực-Cái)

Bộ Đầu Nối Dây 6.3mm 4 Chân 1 Hàng Đực Cái Kim Bấm Dây

4(1x4) chân, 300V 12A

6,500 đ/Bộ(Đực,Cái)

Hàng còn: 115 Bộ(Đực,Cái)

Bộ Đầu Nối Dây 6.3mm 5 Chân 1 Hàng Đực Cái Kim Bấm Dây

5(1x5) chân, 300V 10A

7,500 đ/Bộ(Đực,Cái)

Hàng còn: 191 Bộ(Đực,Cái)

Bộ Đầu Nối Dây 6.3mm 6 Chân 1 Hàng Đực Cái Kim Bấm Dây

6(1x6) chân, 300V 10A

8,500 đ/Bộ(Đực,Cái)

Hàng còn: 164 Bộ(Đực,Cái)

Bộ Đầu Nối Dây 6.3mm 6 Chân 2 Hàng Đực Cái Kim Bấm Dây

6(2x3) chân, 300V 10A

8,500 đ/Bộ(Đực,Cái)

Hàng còn: 187 Bộ(Đực,Cái)

Bộ Đầu Nối VH 3.96mm 2 Chân Đực Cái Kim Bấm Dây

2(1x2) chân, 250V 7A

1,000 đ/Bộ(Đực,Cái)

Hàng còn: 232 Bộ(Đực,Cái)
Hàng còn: 353 Bộ(Đực,Cái)

Bộ Đầu Nối VH 3.96mm 3 Chân Đực Cái Kim Bấm Dây

3(1x3) chân, 250V 7A

1,200 đ/Bộ(Đực,Cái)

Hàng còn: 546 Bộ(Đực,Cái)
Hàng còn: 1464 Bộ(Đực,Cái)

Bộ Đầu Nối VH 3.96mm 4 Chân Đực Cái Kim Bấm Dây

4(1x4) chân, 250V 7A

1,700 đ/Bộ(Đực,Cái)

Hàng còn: 648 Bộ(Đực,Cái)
Chat
Đăng Nhập

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký