Cảm Biến Khoảng Cách (37)

OEM
41.000 đ/Cái
Hàng còn: 82
Min: 1
Bội số: 1
Sharp Microelectronics
120.000 đ/Cái
Hàng còn: 44
Min: 1
Bội số: 1
OEM
102.000 đ/Cái
Hàng còn: 38
Min: 1
Bội số: 1
Sharp Microelectronics
266.000 đ/Cái
Hàng còn: 17
Min: 1
Bội số: 1
Sharp Microelectronics
93.000 đ/Cái
Hàng còn: 13
Min: 1
Bội số: 1
Sharp Microelectronics
120.000 đ/Cái
Hàng còn: 4
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng Cảm Biến Khoảng Cách TF-Luna ToF Micro Single-Point Ranging LiDAR 0.2 ~8m
Benewake
605.000 đ/Cái
Hàng còn: 2
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng TF02-Pro-W Benewake Cảm Biến Khoảng Cách LiDAR 25m IP5X Giao Tiếp RS485
Benewake
5.200.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng TF02-Pro-W Benewake Cảm Biến Khoảng Cách LiDAR 25m IP5X Giao Tiếp UART/I2C
Benewake
4.300.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng TF02-i Benewake Cảm Biến Khoảng Cách LiDAR 40m IP65 Giao Tiếp RS485
Benewake
5.700.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng TF02-i Benewake Cảm Biến Khoảng Cách LiDAR 40m IP65 Giao Tiếp CAN
Benewake
5.700.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng TF03-180 Benewake Cảm Biến Khoảng Cách LiDAR 180m IP67 Giao Tiếp UART
Benewake
19.000.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng TF03-100 Benewake Cảm Biến Khoảng Cách LiDAR 100m IP67 Giao Tiếp RS232
Benewake
11.000.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng TF03-100 Benewake Cảm Biến Khoảng Cách LiDAR 100m IP67 Giao Tiếp RS485
Benewake
11.000.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng TF03-100 Benewake Cảm Biến Khoảng Cách LiDAR 100m IP67 Giao Tiếp CAN
Benewake
9.400.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng TFmini-i Benewake Cảm Biến Khoảng Cách LiDAR 12m IP65 Giao Tiếp RS485
Benewake
5.700.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng TFmini-i Benewake Cảm Biến Khoảng Cách LiDAR 12m IP65 Giao Tiếp CAN
Benewake
5.700.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng TF03-100 Benewake Cảm Biến Khoảng Cách LiDAR 100m IP67 Giao Tiếp UART
Benewake
9.400.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng TF-LC02 Benewake Cảm Biến Khoảng Cách LiDAR 3-3.6V, 3-200cm
Benewake
272.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng TF02-Pro Benewake Cảm Biến Khoảng Cách LiDAR 40m IP65 Giao Tiếp I2C
Benewake
3.400.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng TF02-Pro Benewake Cảm Biến Khoảng Cách LiDAR 40m IP65 Giao Tiếp UART
Benewake
3.400.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
OEM
273.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
OEM
215.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
OEM
185.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
OEM
205.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
OEM
123.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
OEM
112.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
OEM
140.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng Cảm Biến Khoảng Cách TFmini-Plus IIC LiDAR 12m IP65
Benewake
2.100.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng Cảm Biến Khoảng Cách TFmini-Plus UART LiDAR 12m IP65
Benewake
2.100.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng Cảm Biến Khoảng Cách TFmini-S IIC LiDAR 12m
Benewake
1.800.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng Cảm Biến Khoảng Cách TFmini-S UART LiDAR 0.1~12m
Benewake
1.800.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
OEM
320.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
OEM
79.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
Sharp Microelectronics
250.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
OEM
129.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
Sharp Microelectronics
129.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1

Đăng nhập

Chat