Cảm Biến Sợi Quang (88)

Khoảng cách phát hiện: 0-60mm
99.000 đ/Cái
Hết hàng
Khoảng cách phát hiện: 0-60mm
99.000 đ/Cái
Hết hàng
Khoảng cách phát hiện: 0-60mm
136.000 đ/Cặp
Hết hàng
Khoảng cách phát hiện: 0-60mm
136.000 đ/Cặp
Hết hàng
Khoảng cách phát hiện: 0-60mm
162.000 đ/Cặp
Hết hàng
Khoảng cách phát hiện: 0-60mm
98.000 đ/Sợi
Hết hàng
Khoảng cách phát hiện: 0-60mm
98.000 đ/Sợi
Hết hàng
Khoảng cách phát hiện: 0-60mm
98.000 đ/Sợi
Hết hàng
Khoảng cách phát hiện: 0-60mm
65.000 đ/Sợi
Hết hàng
Khoảng cách phát hiện: 0-60mm
65.000 đ/Sợi
Hết hàng
Khoảng cách phát hiện: 0-60mm
65.000 đ/Sợi
Hết hàng
Khoảng cách phát hiện: 0-60mm
54.000 đ/Sợi
Hết hàng
Khoảng cách phát hiện: 0-60mm
65.000 đ/Sợi
Hết hàng
Khoảng cách phát hiện: 0-60mm
54.000 đ/Sợi
Hết hàng
IP67, Khoảng cách phát hiện: 7mm
519.000 đ/Sợi
Hết hàng
IP67, Khoảng cách phát hiện: 110mm
579.000 đ/Sợi
Hết hàng
IP67, Khoảng cách phát hiện: 90mm
409.000 đ/Sợi
Hết hàng
IP67, Khoảng cách phát hiện: 70mm
464.000 đ/Sợi
Hết hàng
IP67, Khoảng cách phát hiện: 600mm
355.000 đ/Sợi
Hết hàng
864.000 đ/Cái
Hết hàng
IP67, Khoảng cách phát hiện: 120,300,460,600mm
1.755.000 đ/Sợi
Hết hàng
IP67, Khoảng cách phát hiện: 3400mm
1.740.000 đ/Sợi
Hết hàng
IP67, Khoảng cách phát hiện: 900mm
295.000 đ/Sợi
Hết hàng
IP67, Khoảng cách phát hiện: 900mm
705.000 đ/Sợi
Hết hàng
IP50, Khoảng cách phát hiện: 540mm
300.000 đ/Sợi
Hàng còn: 19
IP50, Khoảng cách phát hiện: 520mm
305.000 đ/Sợi
Hết hàng
IP67, Khoảng cách phát hiện: 220mm
225.000 đ/Sợi
Hết hàng
IP67, Khoảng cách phát hiện: 3900mm
529.000 đ/Sợi
Hết hàng
IP67, Khoảng cách phát hiện: 1500mm
320.000 đ/Sợi
Hết hàng
IP67, Khoảng cách phát hiện: 1500mm
438.000 đ/Sợi
Hết hàng
IP67, Khoảng cách phát hiện: 210mm
205.000 đ/Sợi
Hết hàng
IP67, Khoảng cách phát hiện: 820mm
265.000 đ/Sợi
Hết hàng
IP67, Khoảng cách phát hiện: 400mm
205.000 đ/Sợi
Hết hàng
IP67, Khoảng cách phát hiện: 400mm
409.000 đ/Sợi
Hết hàng
IP67, Khoảng cách phát hiện: 670mm
234.000 đ/Sợi
Hết hàng
1.689.000 đ/Cái
Hết hàng
1.449.000 đ/Cái
Hết hàng
849.000 đ/Cái
Hết hàng
152.000 đ/Sợi
Hàng còn: 68
152.000 đ/Sợi
Hết hàng

Đăng nhập

Chat