Cáp FFC, FPC (71)

Cáp FFC 10 Chân 1.0mm Cùng Hướng Dài 10cm

Khoảng cách chân: 1.0mm

2,500 đ/Sợi

Cáp FFC 24 Chân 0.5mm Cùng Hướng Dài 75cm

Khoảng cách chân: 0.5mm

18,000 đ/Sợi

Hàng còn: 224 Sợi

Cáp FFC 15 Chân 0.5mm Cùng Hướng Dài 12cm

Khoảng cách chân 0.5mm

6,300 đ/Sợi

Hàng còn: 201 Sợi

Cáp FFC 10 Chân 1.0mm Ngược Hướng Dài 15cm

Khoảng cách chân: 1.0mm

4,000 đ/Sợi

Hàng còn: 129 Sợi

Cáp FFC 16 Chân 1.0mm Ngược Hướng Dài 15cm

Khoảng cách chân: 1.0mm

5,400 đ/Sợi

Hàng còn: 146 Sợi

Cáp FFC 6 Chân 0.5mm Ngược Hướng Dài 20cm

Khoảng cách chân: 0.5mm

2,500 đ/Cái

Hàng còn: 180 Cái

Cáp FFC 20 Chân 1.0mm Ngược Hướng Dài 15cm

Khoảng cách chân: 1.0mm

4,500 đ/Sợi

Hàng còn: 283 Sợi

Cáp FFC 24 Chân 1.0mm Ngược Hướng Dài 15cm

Khoảng cách chân: 1.0mm

4,000 đ/Sợi

Hàng còn: 169 Sợi

Cáp FFC 30 Chân 1.0mm Ngược Hướng Dài 15cm

Khoảng cách chân: 1.0mm

4,200 đ/Sợi

Hàng còn: 154 Sợi

Cáp FFC 16 Chân 1.0mm Cùng Hướng Dài 80cm

Khoảng cách chân: 1.0mm

29,000 đ/Sợi

Hàng còn: 216 Sợi

Cáp FFC 20 Chân 0.5mm Ngược Hướng Dài 20cm

Khoảng cách chân: 0.5mm

3,800 đ/Cái

Hàng còn: 183 Cái

Cáp FFC 20 Chân 0.5mm Cùng Hướng Dài 10cm

Khoảng cách chân: 0.5mm

2,800 đ/Cái

Hàng còn: 148 Cái

Cáp FFC 10 Chân 0.5mm Cùng Hướng Dài 10cm

Khoảng cách chân: 0.5mm

4,600 đ/Cái

Hàng còn: 183 Cái

Cáp FFC 30 Chân 1.0mm Cùng Hướng Dài 20cm

Khoảng cách chân: 1.0mm

4,900 đ/Sợi

Hàng còn: 187 Sợi

Cáp FFC 4 Chân 1.0mm Cùng Hướng Dài 10cm

Khoảng cách chân: 1.0mm

2,100 đ/Sợi

Hàng còn: 173 Sợi

Cáp FFC 12 Chân 1.0mm Cùng Hướng Dài 75cm

Khoảng cách chân: 1.0mm

10,000 đ/Sợi

Cáp FFC 6 Chân 0.5mm Cùng Hướng Dài 10cm

Khoảng cách chân: 0.5mm

5,500 đ/Sợi

Hàng còn: 242 Sợi

Cáp FFC 12 Chân 0.5mm Cùng Hướng Dài 10cm

Khoảng cách chân: 0.5mm

2,200 đ/Sợi

Hàng còn: 200 Sợi

Cáp FFC 20 Chân 1.0mm Cùng Hướng Dài 10cm

Khoảng cách chân: 1.0mm

5,800 đ/Cái

Cáp FFC 10 Chân 0.5mm Cùng Hướng Dài 15cm

Khoảng cách chân: 0.5mm

2,000 đ/Cái

Cáp FFC 10 Chân 0.5mm Ngược Hướng Dài 15cm

Khoảng cách chân: 0.5mm

5,300 đ/Cái

Cáp FFC 26 Chân 1.0mm Ngược Hướng Dài 15cm

Khoảng cách chân: 1.0mm

4,000 đ/Cái

Hàng còn: 167 Cái

Cáp FFC 15 Chân 0.5mm Cùng Hướng Dài 10cm

Khoảng cách chân 0.5mm

6,300 đ/Sợi

Hàng còn: 180 Sợi

Cáp FFC 20 Chân 1.0mm Cùng Hướng Dài 40cm

Khoảng cách chân: 1.0mm

5,000 đ/Sợi

Hàng còn: 178 Sợi

Cáp FFC 12 Chân 1.0mm Cùng Hướng Dài 8cm

Khoảng cách chân: 1.0mm

4,000 đ/Sợi

Hàng còn: 199 Sợi

Cáp FFC 40 Chân 1.0mm Cùng Hướng Dài 20cm

Khoảng cách chân: 1.0mm

9,000 đ/Cái

Hàng còn: 349 Cái

Cáp FFC 40 Chân 0.5mm Ngược Hướng Dài 5cm

Khoảng cách chân: 0.5mm

10,000 đ/Cái

Hàng còn: 65 Cái

Cáp FFC 10 Chân 0.5mm Cùng Hướng Dài 20cm

Khoảng cách chân: 0.5mm

4,800 đ/Sợi

Hàng còn: 50 Sợi

Cáp FFC 10 Chân 0.5mm Ngược Hướng Dài 10cm

Khoảng cách chân: 0.5mm

4,800 đ/Sợi

Hàng còn: 223 Sợi

Cáp FFC 16 Chân 0.5mm Ngược Hướng Dài 10cm

Khoảng cách chân: 0.5mm

2,500 đ/Sợi

Hàng còn: 144 Sợi

Cáp FFC 20 Chân 0.5mm Ngược Hướng Dài 10cm

Khoảng cách chân: 0.5mm

2,800 đ/Sợi

Hàng còn: 139 Sợi

Cáp FFC 20 Chân 1.0mm Cùng Hướng Dài 15cm

Khoảng cách chân: 1.0mm

7,200 đ/Sợi

Cáp FFC 24 Chân 0.5mm Ngược Hướng Dài 10cm

Khoảng cách chân: 0.5mm

6,800 đ/Sợi

Cáp FFC 15 Chân 0.5mm Cùng Hướng Dài 20cm

Khoảng cách chân: 0.5mm

6,500 đ/Sợi

Cáp FFC 16 Chân 0.5mm Cùng Hướng Dài 20cm

Khoảng cách chân: 0.5mm

2,500 đ/Sợi

Hàng còn: 139 Sợi

Cáp FFC 16 Chân 1.0mm Cùng Hướng Dài 10cm

Khoảng cách chân: 1.0mm

5,500 đ/Sợi

Cáp FFC 20 Chân 1.0mm Cùng Hướng Dài 20cm

Khoảng cách chân: 1.0mm

3,800 đ/Sợi

Hàng còn: 34 Sợi

Cáp FFC 24 Chân 0.5mm Ngược Hướng Dài 40cm

Khoảng cách chân: 0.5mm

18,000 đ/Sợi

Hàng còn: 97 Sợi

Cáp FFC 20 Chân 0.5mm Cùng Hướng Dài 20cm

Khoảng cách chân: 0.5mm

2,800 đ/Sợi

Hàng còn: 256 Sợi

Cáp FFC 20 Chân 1.0mm Cùng Hướng Dài 50cm

Khoảng cách chân: 1.0mm

25,000 đ/Sợi

Hàng còn: 198 Sợi
Chat
Đăng Nhập

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký