Dao Động Oscillator (63)

±50ppm, 1.8~3.3VDC, size 7x5mm
23.000 đ/Cái
Hàng còn: 113
±50ppm, 1.8~3.3VDC, size 7x5mm
13.500 đ/Cái
Hàng còn: 102
±50ppm, 1.8~3.3VDC, size 7x5mm
13.500 đ/Cái
Hàng còn: 93
±50ppm, 1.8~3.3VDC, size 7x5mm
13.500 đ/Cái
Hàng còn: 70
±50ppm, 1.8~3.3VDC, size 7x5mm
13.500 đ/Cái
Hàng còn: 61
±50ppm, 1.8~3.3VDC, Size 3.2x2.5x1.2 mm
12.000 đ/Cái
Hàng còn: 50
±50ppm, 1.8~3.3VDC, Size 3.2x2.5x1.2 mm
12.000 đ/Cái
Hàng còn: 50
±50ppm, 1.8~3.3VDC, Size 3.2x2.5x1.2 mm
12.000 đ/Cái
Hàng còn: 50
±50ppm, 1.8~3.3VDC, Size 3.2x2.5x1.2 mm
12.000 đ/Cái
Hàng còn: 50
±50ppm, 1.8~3.3VDC, size 3.2x2.5x1.2 mm
12.000 đ/Cái
Hàng còn: 50
±50ppm, 1.8~3.3VDC, Size 3.2x2.5x1.2 mm
12.000 đ/Cái
Hàng còn: 50
±50ppm, 1.8~3.3VDC, size 7x5mm
13.500 đ/Cái
Hàng còn: 46
17.000 đ/Cái
Hàng còn: 38
17.000 đ/Cái
Hàng còn: 37
17.000 đ/Cái
Hàng còn: 37
17.000 đ/Cái
Hàng còn: 33
±50ppm, 1.8~3.3VDC, size 7x5mm
13.500 đ/Cái
Hàng còn: 30
17.000 đ/Cái
Hàng còn: 28
17.000 đ/Cái
Hàng còn: 27
±50ppm, 1.8~3.3VDC, size 7x5mm
13.500 đ/Cái
Hàng còn: 24
17.000 đ/Cái
Hàng còn: 23
17.000 đ/Cái
Hàng còn: 20
17.000 đ/Cái
Hàng còn: 17
17.000 đ/Cái
Hàng còn: 13
17.000 đ/Cái
Hàng còn: 12
17.000 đ/Cái
Hàng còn: 9
17.000 đ/Cái
Hàng còn: 3
17.000 đ/Cái
Hết hàng
16.000 đ/Cái
Hết hàng
±50ppm, 1.8~3.3VDC, size 5.0x3.2mm
9.900 đ/Cái
Hết hàng
±50ppm, 1.8~3.3VDC, Size 2.5x2.0x0.95 mm
9.900 đ/Cái
Hết hàng
±50ppm, 1.8~3.3VDC, Size 2.5x2.0x0.95 mm
9.900 đ/Cái
Hết hàng
±50ppm, 1.8~3.3VDC, Size 2.5x2.0x0.95 mm
9.900 đ/Cái
Hết hàng
±50ppm, 1.8~3.3VDC, Size 2.5x2.0x0.95 mm
9.900 đ/Cái
Hết hàng
±50ppm, 1.8~3.3VDC, Size 2.5x2.0x0.95 mm
9.900 đ/Cái
Hết hàng
±50ppm, 1.8~3.3VDC, Size 2.5x2.0x0.95 mm
9.900 đ/Cái
Hết hàng
±50ppm, 1.8~3.3VDC, Size 2.5x2.0x0.95 mm
9.900 đ/Cái
Hết hàng
±50ppm, 1.8~3.3VDC, Size 2.5x2.0x0.95 mm
9.900 đ/Cái
Hết hàng
±50ppm, 1.8~3.3VDC, Size 2.5x2.0x0.95 mm
9.900 đ/Cái
Hết hàng
±50ppm, 1.8~3.3VDC, Size 2.5x2.0x0.95 mm
9.900 đ/Cái
Hết hàng

Đăng nhập

Chat