Dao Động Oscillator (61)

Bộ Dao Động 8MHz CMOS 3225 4 Chân SMD

±50ppm, 1.8~3.3VDC, size 3.2x2.5x1.2 mm

10,900 đ/Cái

Bộ Dao Động 1MHz CMOS 2520 4 Chân SMD

±50ppm, 1.8~3.3VDC, Size 2.5x2.0x0.95 mm

9,900 đ/Cái

Bộ Dao Động 2MHz CMOS 2520 4 Chân SMD

±50ppm, 1.8~3.3VDC, Size 2.5x2.0x0.95 mm

9,900 đ/Cái

Bộ Dao Động 3MHz CMOS 2520 4 Chân SMD

±50ppm, 1.8~3.3VDC, Size 2.5x2.0x0.95 mm

9,900 đ/Cái

Bộ Dao Động 4MHz CMOS 2520 4 Chân SMD

±50ppm, 1.8~3.3VDC, Size 2.5x2.0x0.95 mm

9,900 đ/Cái

Bộ Dao Động 5MHz CMOS 2520 4 Chân SMD

±50ppm, 1.8~3.3VDC, Size 2.5x2.0x0.95 mm

9,900 đ/Cái

Bộ Dao Động 6MHz CMOS 2520 4 Chân SMD

±50ppm, 1.8~3.3VDC, Size 2.5x2.0x0.95 mm

9,900 đ/Cái

Bộ Dao Động 7MHz CMOS 2520 4 Chân SMD

±50ppm, 1.8~3.3VDC, Size 2.5x2.0x0.95 mm

9,900 đ/Cái

Bộ Dao Động 8MHz CMOS 2520 4 Chân SMD

±50ppm, 1.8~3.3VDC, Size 2.5x2.0x0.95 mm

9,900 đ/Cái

Bộ Dao Động 10MHz CMOS 2520 4 Chân SMD

±50ppm, 1.8~3.3VDC, Size 2.5x2.0x0.95 mm

9,900 đ/Cái

Bộ Dao Động 12MHz CMOS 2520 4 Chân SMD

±50ppm, 1.8~3.3VDC, Size 2.5x2.0x0.95 mm

9,900 đ/Cái

Bộ Dao Động 30MHz CMOS 2520 4 Chân SMD

±50ppm, 1.8~3.3VDC, Size 2.5x2.0x0.95 mm

9,900 đ/Cái

Bộ Dao Động 40MHz CMOS 2520 4 Chân SMD

±50ppm, 1.8~3.3VDC, Size 2.5x2.0x0.95 mm

9,900 đ/Cái

Bộ Dao Động 50MHz CMOS 2520 4 Chân SMD

±50ppm, 1.8~3.3VDC, Size 2.5x2.0x0.95 mm

9,900 đ/Cái

Bộ Dao Động 80MHz CMOS 2520 4 Chân SMD

±50ppm, 1.8~3.3VDC, Size 2.5x2.0x0.95 mm

9,900 đ/Cái

Bộ Dao Động 100MHz CMOS 2520 4 Chân SMD

±50ppm, 1.8~3.3VDC, Size 2.5x2.0x0.95 mm

9,900 đ/Cái

Bộ Dao Động 125MHz CMOS 2520 4 Chân SMD

±50ppm, 1.8~3.3VDC, Size 2.5x2.0x0.95 mm

9,900 đ/Cái

Bộ Dao Động 5MHz CMOS 5032 4 Chân SMD

±50ppm, 1.8~3.3VDC, size 5.0x3.2mm

9,900 đ/Cái

Bộ Dao Động 12MHz CMOS 3225 4 Chân SMD

±50ppm, 1.8~3.3VDC, Size 3.2x2.5x1.2 mm

10,900 đ/Cái

Bộ Dao Động 1MHz CMOS 7050 4 Chân SMD

±50ppm, 1.8~3.3VDC, size 7x5mm

11,900 đ/Cái

Hàng còn: 5 Cái
Hàng còn: 18 Cái

Bộ Dao Động 13.56MHz CMOS 3225 4 Chân SMD

±50ppm, 1.8~3.3VDC, Size 3.2x2.5x1.2 mm

10,900 đ/Cái

Bộ Dao Động 2MHz CMOS 7050 4 Chân SMD

±50ppm, 1.8~3.3VDC, size 7x5mm

11,900 đ/Cái

Hàng còn: 20 Cái

Bộ Dao Động 16MHz CMOS 3225 4 Chân SMD

±50ppm, 1.8~3.3VDC, Size 3.2x2.5x1.2 mm

10,900 đ/Cái

Hàng còn: 145 Cái

Bộ Dao Động 3MHz CMOS 7050 4 Chân SMD

±50ppm, 1.8~3.3VDC, size 7x5mm

11,900 đ/Cái

Bộ Dao Động 25MHz CMOS 3225 4 Chân SMD

±50ppm, 1.8~3.3VDC, Size 3.2x2.5x1.2 mm

10,900 đ/Cái

Bộ Dao Động 4MHz CMOS 7050 4 Chân SMD

±50ppm, 1.8~3.3VDC, size 7x5mm

11,900 đ/Cái

Hàng còn: 22 Cái

Bộ Dao Động 27MHz CMOS 3225 4 Chân SMD

±50ppm, 1.8~3.3VDC, Size 3.2x2.5x1.2 mm

10,900 đ/Cái

Bộ Dao Động 5MHz CMOS 7050 4 Chân SMD

±50ppm, 1.8~3.3VDC, size 7x5mm

11,900 đ/Cái

Hàng còn: 19 Cái

Bộ Dao Động 30MHz CMOS 3225 4 Chân SMD

±50ppm, 1.8~3.3VDC, Size 3.2x2.5x1.2 mm

10,900 đ/Cái

Bộ Dao Động 6MHz CMOS 7050 4 Chân SMD

±50ppm, 1.8~3.3VDC, size 7x5mm

11,900 đ/Cái

Hàng còn: 37 Cái

Bộ Dao Động 32MHz CMOS 3225 4 Chân SMD

±50ppm, 1.8~3.3VDC, Size 3.2x2.5x1.2 mm

10,900 đ/Cái

Bộ Dao Động 7MHz CMOS 7050 4 Chân SMD

±50ppm, 1.8~3.3VDC, size 7x5mm

11,900 đ/Cái

Chat
Đăng Nhập

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký