Đầu Cắm Banana (100)

Din = 2mm, Dout = 3mm, L=7mm
3.500 đ/Cái
Hàng còn: 1390
2.000 đ/Cái
Hàng còn: 1096
2.000 đ/Cái
Hàng còn: 950
1.500 đ/Cái
Hàng còn: 863
1.500 đ/Cái
Hàng còn: 768
2.000 đ/Cái
Hàng còn: 750
1.500 đ/Cái
Hàng còn: 720
2.000 đ/Cái
Hàng còn: 651
6.300 đ/Cái
Hàng còn: 647
6.500 đ/Cái
Hàng còn: 587
10A 30VDC, Dout 7.5mm, Din 2mm, L=11mm, ABS
5.800 đ/Cái
Hàng còn: 578
10A 30VDC, Dout 7.5mm, Din 2mm, L=11mm, ABS
5.800 đ/Cái
Hàng còn: 569
10A 30VDC, Dout 7.5mm, Din 2mm, L=11mm, ABS
5.800 đ/Cái
Hàng còn: 551
5.500 đ/Cái
Hàng còn: 551
6.800 đ/Cái
Hàng còn: 533
Dout 10mm, Din 4mm, L=23mm, ABS, 24A 60VDC
8.000 đ/Cái
Hàng còn: 531
6.000 đ/Cái
Hàng còn: 530
10A 30VDC, Dout 7.5mm, Din 2mm, L=11mm, ABS
5.800 đ/Cái
Hàng còn: 520
2.000 đ/Cái
Hàng còn: 518
5.500 đ/Cái
Hàng còn: 516
1.500 đ/Cái
Hàng còn: 505
6.500 đ/Cái
Hàng còn: 503
6.500 đ/Cái
Hàng còn: 495
10A 30VDC, Dout 7.5mm, Din 2mm, L=11mm, ABS
5.800 đ/Cái
Hàng còn: 487
6.000 đ/Cái
Hàng còn: 480
5.500 đ/Cái
Hàng còn: 466
1.500 đ/Cái
Hàng còn: 457
6.800 đ/Cái
Hàng còn: 456
2.000 đ/Cái
Hàng còn: 454
Dout 10mm, Din 4mm, L=23mm, ABS, 24A 60VDC
8.000 đ/Cái
Hàng còn: 442
6.500 đ/Cái
Hàng còn: 431
7.000 đ/Cái
Hàng còn: 428
3.000 đ/Cái
Hàng còn: 427
5.500 đ/Cái
Hàng còn: 426
7.000 đ/Cái
Hàng còn: 423
6.000 đ/Cái
Hàng còn: 420
Dout 10mm, Din 4mm, L=23mm, ABS, 24A 60VDC
8.000 đ/Cái
Hàng còn: 419
5.500 đ/Cái
Hàng còn: 415
6.800 đ/Cái
Hàng còn: 413
7.000 đ/Cái
Hàng còn: 413

Đăng nhập

Chat