Đế IC Hai Hàng Chân (25)

Đế IC 6 Chân Vuông Hai Hàng 2.54mm 1A 60VAC

2x3 chân, khoảng cách chân: 2.54mm

450 đ/Cái

Hàng còn: 509 Cái

Đế IC 8 Chân Vuông Hai Hàng

8(2x4) chân, khoảng cách chân: 2.54mm, 1A/300VAC

480 đ/Cái

Hàng còn: 67 Cái

Đế IC 14 Chân Vuông Hai Hàng 2.54mm 1A 60VAC

2x7 chân, khoảng cách chân: 2.54mm

480 đ/Cái

Hàng còn: 297 Cái

Đế IC 16 Chân Vuông Hai Hàng 2.54mm 1A 60VAC

2x8 chân, khoảng cách chân: 2.54mm

480 đ/Cái

Hàng còn: 243 Cái

Đế IC 18 Chân Vuông Hai Hàng 2.54mm 1A 60VAC

2x9 chân, khoảng cách chân: 2.54mm

480 đ/Cái

Hàng còn: 388 Cái

Đế IC 20 Chân Vuông Hai Hàng 2.54mm 1A 60VAC

2x10 chân, khoảng cách chân: 2.54mm

750 đ/Cái

Hàng còn: 522 Cái

Đế IC 22 Chân Vuông Hai Hàng 2.54mm 1A 60VAC

2x11 chân, khoảng cách chân: 2.54mm

700 đ/Cái

Đế IC 24 Chân Vuông Hai Hàng 2.54mm 1A 60VAC

2x12 chân, khoảng cách chân: 2.54mm

850 đ/Cái

Hàng còn: 33 Cái

Đế IC 24 Chân Vuông Hẹp Hai Hàng 2.54mm 1A 60VAC

2x12 chân, khoảng cách chân: 2.54mm

750 đ/Cái

Hàng còn: 949 Cái

Đế IC 28 Chân Vuông Hai Hàng 2.54mm 1A 60VAC

2x14 chân, khoảng cách chân: 2.54mm

1,000 đ/Cái

Hàng còn: 628 Cái

Đế IC 28 Chân Vuông Hẹp Hai Hàng 2.54mm 1A 60VAC

2x14 chân, khoảng cách chân: 2.54mm

900 đ/Cái

Hàng còn: 354 Cái

Đế IC 32 Chân Vuông Hai Hàng 2.54mm 1A 60VAC

2x16 chân, khoảng cách chân: 2.54mm

1,200 đ/Cái

Hàng còn: 167 Cái

Đế IC 40 Chân Vuông Hai Hàng 2.54mm 1A 60VAC

2x20 chân, khoảng cách chân: 2.54mm

1,200 đ/Cái

Hàng còn: 404 Cái

Đế IC 8 Chân Tròn Hai Hàng 2.54mm 5A

2x4 chân, khoảng cách chân: 2.54mm

1,400 đ/Cái

Đế IC 14 Chân Tròn Hai Hàng 2.54mm 5A

2x7 chân, khoảng cách chân: 2.54mm

2,300 đ/Cái

Hàng còn: 752 Cái

Đế IC 16 Chân Tròn Hai Hàng 2.54mm 5A

2x8 chân, khoảng cách chân: 2.54mm

2,800 đ/Cái

Đế IC 18 Chân Tròn Hai Hàng 2.54mm 5A

2x9 chân, khoảng cách chân: 2.54mm

3,300 đ/Cái

Hàng còn: 248 Cái

Đế IC 20 Chân Tròn Hai Hàng 2.54mm 5A

2x10 chân, khoảng cách chân: 2.54mm

3,800 đ/Cái

Hàng còn: 893 Cái

Đế IC 22 Chân Tròn Hai Hàng 2.54mm 5A

2x11 chân, khoảng cách chân: 2.54mm

3,500 đ/Cái

Đế IC 24 Chân Tròn Hai Hàng 2.54mm 5A

2x12 chân, khoảng cách chân: 2.54mm

4,800 đ/Cái

Hàng còn: 407 Cái

Đế IC 24 Hẹp Chân Tròn Hai Hàng 2.54mm 5A

2x12 chân, khoảng cách chân: 2.54mm

4,300 đ/Cái

Hàng còn: 371 Cái

Đế IC 28 Chân Tròn Hai Hàng 2.54mm 5A

2x14 chân, khoảng cách chân: 2.54mm

5,300 đ/Cái

Hàng còn: 315 Cái

Đế IC 28 Chân Tròn Hẹp Hai Hàng 2.54mm 5A

2x14 chân, khoảng cách chân: 2.54mm

4,800 đ/Cái

Hàng còn: 955 Cái

Đế IC 32 Chân Tròn Hai Hàng 2.54mm 5A

2x16 chân, khoảng cách chân: 2.54mm

5,800 đ/Cái

Hàng còn: 189 Cái

Đế IC 40 Chân Tròn Hai Hàng 2.54mm 5A

2x20 chân, khoảng cách chân: 2.54mm

6,800 đ/Cái

Hàng còn: 163 Cái
Chat
Đăng Nhập

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký