0món
Xem giỏ hàng và thanh toán

Kim Test (219)

Dài: 40mm, đầu: 5.0mm, thân: 4.55mm, 50mΩ
25.000 đ/Cây
Hết hàng
Dài: 40mm, đầu: 5.0mm, thân: 4.55mm, 50mΩ
25.000 đ/Cây
Hết hàng
Dài: 40mm, đầu: 5.0mm, thân: 4.55mm, 50mΩ
25.000 đ/Cây
Hết hàng
Dài: 38mm, đầu: 3.5mm, thân: 3.17mm, 50mΩ
14.000 đ/Cây
Hết hàng
Dài: 38mm, đầu: 3.5mm, thân: 3.17mm, 50mΩ
14.000 đ/Cây
Hết hàng
Dài: 38mm, đầu: 2.5mm, thân: 3.17mm, 50mΩ
14.000 đ/Cây
Hết hàng
Dài: 20.5mm, đầu: 1.2mm, thân: 0.98mm, 50mΩ
13.000 đ/Cây
Hết hàng
Dài: 36mm, đầu: 2.0mm, thân: 1.77mm, 50mΩ
14.000 đ/Cây
Hết hàng
Dài: 27mm, đầu: 1.5mm, thân: 1.27mm, 50mΩ
14.000 đ/Cây
Hết hàng
Dài: 40mm, đầu: 5.0mm, thân: 4.55mm, 50mΩ
17.000 đ/Cây
Hết hàng
Dài: 38mm, đầu: 3.5mm, thân: 3.17mm, 50mΩ
11.500 đ/Cây
Hết hàng
Dài: 36mm, đầu: 2.0mm, thân: 1.77mm, 50mΩ
11.500 đ/Cây
Hết hàng
Dài: 20.5mm, đầu: 1.2mm, thân: 0.98mm, 50mΩ
14.000 đ/Cây
Hết hàng
Dài: 27mm, đầu: 1.5mm, thân: 1.27mm, 50mΩ
12.000 đ/Cây
Hết hàng
Dài: 38mm, đầu: 1.8mm, thân: 2.27mm, 50mΩ
13.000 đ/Cây
Hết hàng
Dài: 38mm, đầu: 2.5mm, thân: 2.27mm, 50mΩ
13.000 đ/Cây
Hết hàng
Dài: 38mm, đầu: 2.5mm, thân: 2.27mm, 50mΩ
9.900 đ/Cây
Hết hàng
Dài: 38mm, đầu: 1.8mm, thân: 2.27mm, 50mΩ
9.900 đ/Cây
Hết hàng
Dài: 38mm, đầu: 2.5mm, thân: 2.27mm, 50mΩ
8.700 đ/Cây
Hết hàng
Dài: 16.54mm, thân: 1.02mm, 50mΩ, 3A
6.000 đ/Cây
Hết hàng
Dài: 16.54mm, thân: 1.02mm, 50mΩ, 3A
6.000 đ/Cây
Hết hàng
Dài: 16.54mm, thân: 1.02mm, 50mΩ, 3A
6.000 đ/Cây
Hết hàng
Dài: 16.54mm, thân: 1.02mm, 50mΩ, 3A
6.000 đ/Cây
Hết hàng
Dài: 16.54mm, thân: 1.02mm, 50mΩ, 3A
6.000 đ/Cây
Hết hàng
Dài: 16.54mm, thân: 1.02mm, 50mΩ, 3A
6.000 đ/Cây
Hết hàng
Dài: 16.54mm, thân: 1.02mm, 50mΩ, 3A
6.000 đ/Cây
Hết hàng
3.500 đ/Cây
Hết hàng
Dài: 32.7mm, thân: 1.67mm, 3A
3.500 đ/Cây
Hết hàng
Dài: 32.7mm, thân: 1.67mm, 3A
3.500 đ/Cây
Hết hàng
Dài: 32.7mm, thân: 1.67mm, 3A
3.500 đ/Cây
Hết hàng
Dài: 32.7mm, thân: 1.67mm, 3A
3.500 đ/Cây
Hết hàng
Dài: 32.7mm, thân: 1.67mm, 3A
3.500 đ/Cây
Hết hàng
Dài: 32.7mm, thân: 1.67mm, 3A
3.500 đ/Cây
Hết hàng
Dài: 24.5mm, thân: 1.36mm, 50mΩ, 3A
6.000 đ/Cây
Hết hàng
Dài: 24.5mm, thân: 1.36mm, 50mΩ, 3A
6.000 đ/Cây
Hết hàng
Dài: 24.5mm, thân: 1.36mm, 50mΩ, 3A
6.800 đ/Cây
Hết hàng
Dài: 24.5mm, thân: 1.36mm, 50mΩ, 3A
5.500 đ/Cây
Hết hàng
Dài: 24.5mm, thân: 1.36mm, 50mΩ, 3A
9.000 đ/Cây
Hết hàng
Dài: 24.5mm, thân: 1.36mm, 50mΩ, 3A
5.900 đ/Cây
Hết hàng
Dài: 24.5mm, thân: 1.36mm, 50mΩ, 3A
5.000 đ/Cây
Hết hàng

Đăng nhập

Chat