Kim Test (37)

KT156-4S Vỏ Kim Test Kiểm Tra Mạch

L=30.3mm, Ø=2.69mm, 50mΩ, 5A

3,500 đ/Cây

Hàng còn: 365 Cây

KT156-A Kim Test Kiểm Tra Mạch

L=34mm, Ø=2.69mm, 50mΩ, 5A

5,500 đ/Cây

Hàng còn: 111 Cây

KT156-JJ Kim Test Kiểm Tra Mạch

L=34mm, Ø=2.36mm, 50mΩ, 5A

5,500 đ/Cây

Hàng còn: 1464 Cây

KT125-JJ Kim Test Kiểm Tra Mạch

L=33.35mm, Ø=2.02mm, 50mΩ, 4A

5,000 đ/Cây

Hàng còn: 764 Cây

KT100-Q1 Kim Test Kiểm Tra Mạch

L=33.3mm, Ø=1.36mm, 50mΩ, 3A

5,000 đ/Cây

Hàng còn: 509 Cây

KTA100-H2 Kim Test Kiểm Tra Mạch 3A

L=33.3mm, Ø=1.36mm, 50mΩ, 3A, đầu 1.5mm

5,000 đ/Cây

Hàng còn: 1472 Cây

KT100-4S Vỏ Kim Test Kiểm Tra Mạch

L=33.3mm, Ø=1.36mm, 50mΩ, 3A

5,000 đ/Cây

Hàng còn: 1400 Cây

KT100-Q2 Kim Test Kiểm Tra Mạch 3A

L=33.3mm, Ø=1.36mm, 50mΩ, 3A, đầu 1.5mm

5,000 đ/Cây

Hàng còn: 988 Cây

P100-E2 Kim Test Kiểm Tra Mạch 3A

L=33.3mm, Ø=1.36mm, 50mΩ, 3A

5,000 đ/Cây

Hàng còn: 1017 Cây

P100-H2 Kim Test Kiểm Tra Mạch 3A

L=33.3mm, Ø=1.36mm, 50mΩ, 3A

5,000 đ/Cây

Hàng còn: 1273 Cây

PA125-B1 Kim Test Kiểm Tra Mạch 4A

L=33.3mm, Ø=2.0mm, 50mΩ, 4A

6,600 đ/Cây

Hàng còn: 7 Cây

PH-5H-16L Kim Test Kiểm Tra Mạch

L=38mm, Ø=3mm, 50mΩ

6,500 đ/Cây

Hàng còn: 560 Cây

P100-B1 Kim Test Kiểm Tra Mạch 3A

L=33.3mm, Ø=1.36mm, 50mΩ, 3A

5,000 đ/Cây

Hàng còn: 1798 Cây

PH-5J Kim Test Kiểm Tra Mạch

L=33mm, Ø=3mm, 50mΩ

2,800 đ/Cây

Hàng còn: 252 Cây

P100-A2 Kim Test Kiểm Tra Mạch 3A

L=33.3mm, Ø=1.36mm, 50mΩ, 3A

4,750 đ/Cây

Hàng còn: 237 Cây

PH-J1 Kim Test Kiểm Tra Mạch

L=38mm, Ø=3.2mm

4,500 đ/Cái

Hàng còn: 200 Cái

P75-A2 Kim Test Kiểm Tra Mạch 3A

L=16.54mm, Ø=1.3mm, 50mΩ, 3A

5,500 đ/Cây

PL75-A2 Kim Test Kiểm Tra Mạch 3A

L=33mm, Ø=1.3mm, 50mΩ, 3A

4,500 đ/Cây

PM75-A2 Kim Test Kiểm Tra Mạch 3A

L=27.8mm, Ø=1.2mm, 50mΩ, 3A

5,000 đ/Cây

P160-A2 Kim Test Kiểm Tra Mạch 3A

L=24.5mm, Ø=1.36mm, 50mΩ, 3A

4,000 đ/Cây

Hàng còn: 950 Cây

KTA100-H5 Kim Test Kiểm Tra Mạch

L=33.3mm, Ø=1.36mm, 50mΩ, 3A

5,000 đ/Cây

Hàng còn: 819 Cây

P100-A3 Kim Test Kiểm Tra Mạch 3A

L=33.3mm, Ø=1.36mm, 50mΩ, 3A

5,000 đ/Cây

Hàng còn: 215 Cây

P125-A Kim Test Kiểm Tra Mạch 5A

L=33.35mm, Ø=2.02mm, 50mΩ, 5A

6,600 đ/Cây

Hàng còn: 473 Cây

P156-A Kim Test Kiểm Tra Mạch 5A

L=33.85mm, Ø=2.36mm, 50mΩ, 5A

5,000 đ/Cây

Hàng còn: 275 Cây

P50-J1 Kim Test Kiểm Tra Mạch 2A

L=16.65mm, Ø=0.68mm, 50mΩ, 2A

3,700 đ/Cây

Hàng còn: 947 Cây

P125-H Kim Test Kiểm Tra Mạch 4A

L=33.35mm, Ø=2.02mm, 50mΩ, 4A

4,500 đ/Cây

Hàng còn: 3 Cây

PAL75-H2 Kim Test Kiểm Tra Mạch

L=33.35mm, Ø=1mm

5,000 đ/Cái

Hàng còn: 255 Cái

PA100-H3 Kim Test Kiểm Tra Mạch 3A

L=33.3mm, Ø=1.36mm, 50mΩ, 3A

5,000 đ/Cây

Hàng còn: 500 Cây

PAL75-F1 Kim Test Kiểm Tra Mạch

L=33.35mm, đường kính kim: 0.74mm, đường kính thân: 1.02mm

5,000 đ/Cái

Hàng còn: 280 Cái

PA100-D2 Kim Test Kiểm Tra Mạch 3A

L=33.3mm, Ø=1.5mm, 3A

5,000 đ/Cây

Hàng còn: 592 Cây

PA100-F1 Kim Test Kiểm Tra Mạch

L=33.3mm, Ø=0.5mm

5,000 đ/Cây

Hàng còn: 475 Cây

KTA100-Q1 Kim Test Kiểm Tra Mạch

L=33.3mm, Ø=1.36mm, 50mΩ, 3A

5,000 đ/Cái

Hàng còn: 280 Cái

P75-H2 Kim Test Kiểm Tra Mạch 3A

L=16.5mm, Ø=1.3mm, 50mΩ, 3A

2,450 đ/Cái

Hàng còn: 878 Cái

P75-H3 Kim Test Kiểm Tra Mạch 3A

L=16.55mm, Ø=1.5mm, 50mΩ, 3A

2,450 đ/Cái

Hàng còn: 135 Cái

R125-4S Vỏ Kim Test

L=30mm, Ø=2.4mm

1,900 đ/Cái

Hàng còn: 605 Cái

PA125-H Kim Test Kiểm Tra Mạch 4A

L=33.35mm, Ø=2.5mm, 50mΩ, 4A

4,500 đ/Cái

Hàng còn: 1498 Cái

KS075-47G Kim Test Kiểm Tra Mạch

L=40mm, Ø=0.47, 50mΩ

4,500 đ/Cái

Hàng còn: 2 Cái
Chat
Đăng Nhập

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký