Microbit (33)

Chính hãng GPIO Module Shield MicroBit V1.0
OEM
175.000 đ/Cái
Hàng còn: 9
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng Kit Phát Triển BBC MicroBit
OEM
472.000 đ/Cái
Hàng còn: 9
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng LCD 1.8inch 23LC1024 Giao Tiếp SPI Hỗ Trợ Micro Bit, SKU: 14718
Waveshare
408.000 đ/Cái
Hàng còn: 8
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng RPi Motor Driver Board, SKU: 11820
Waveshare
612.000 đ/Cái
Hàng còn: 4
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng Mini Piano Module Cho MicroBit, SKU: 14205
Waveshare
333.000 đ/Cái
Hàng còn: 4
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng Speaker Cho MicroBit, SKU: 14542
Waveshare
302.000 đ/Cái
Hàng còn: 3
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng RobotBit Module Cho MicroBit
OEM
571.000 đ/Cái
Hàng còn: 3
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng Joystick Cho MicroBit, SKU: 14593
Waveshare
238.000 đ/Cái
Hàng còn: 3
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng PCA9685 Điều Khiển Servo Cho MicroBit, SKU: 15072
Waveshare
333.000 đ/Cái
Hàng còn: 2
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng GPIO Module Shield MicroBit V2.0 KittenBot
OEM
243.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
OEM
170.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng Edge Breakout Cho Micro:Bit
OEM
210.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng Driver Motors And Servo Breakout Cho Micro:Bit
OEM
305.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng Bộ Kit Robot KitiBot 2WD Cho Micro:Bit, SKU: 14982
Waveshare
1.950.000 đ/Bộ
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng Bộ Cánh Tay Robot 4-DOF Cho MicroBit
Waveshare
1.220.000 đ/Bộ
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng Mạch Mở Rộng Breakout Cho MicroBit
OEM
205.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng Mạch Cảm Biến Cho MicroBit
OEM
596.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng Mạch Điều Khiển Động Cơ Cho MicroBit
OEM
314.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng Breakout Board Cho MicroBit
OEM
142.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng Expansion Board With Breadboard Cho MicroBit
OEM
349.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng BasicBit Breakout Board Cho MicroBit
OEM
100.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng SonarBit Ultrasonic Sensor Cho MicroBit
OEM
210.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
OEM
303.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng SensorBit Breakout Cho MicroBit
OEM
139.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng Tentacle Expansion Board Cho MicroBit
OEM
393.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng Module Nguồn Cho MicroBit
OEM
89.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng PowerBit Cho MicroBit
OEM
180.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng Breadboard Adapter Cho MicroBit
OEM
100.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng RingBit Module Cho MicroBit
OEM
229.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
OEM
49.000 đ/Sợi
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng Vỏ Silicone Bảo Vệ Cho MicroBit
OEM
43.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng Vỏ Mica MicroBit
OEM
43.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng Level Shift I2C Sensor Module
OEM
395.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1

Đăng nhập

Chat