STMicroelectronics (44)

OEM
48.000 đ/Cái
Hàng còn: 95
Min: 1
Bội số: 1
OEM
249.000 đ/Cái
Hàng còn: 30
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng STM32F407G-DISC1
STMicroelectronics
973.000 đ/Cái
Hàng còn: 17
Min: 1
Bội số: 1
OEM
291.000 đ/Cái
Hàng còn: 11
Min: 1
Bội số: 1
OEM
137.000 đ/Cái
Hàng còn: 10
Min: 1
Bội số: 1
OEM
116.000 đ/Cái
Hàng còn: 5
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng STM8L-DISCOVERY
STMicroelectronics
519.000 đ/Cái
Hàng còn: 3
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng STM32F411E-DISCO
STMicroelectronics
689.000 đ/Cái
Hàng còn: 2
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng M24LR-DISCOVERY
STMicroelectronics
868.000 đ/Cái
Hàng còn: 2
Min: 1
Bội số: 1
OEM
53.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
Chính hãng STM32F7508-DK Discovery Kit
STMicroelectronics
2.347.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
OEM
43.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
OEM
235.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
OEM
80.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
OEM
160.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
OEM
274.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
OEM
489.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
OEM
977.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
OEM
515.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
OEM
135.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
OEM
79.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
OEM
369.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
OEM
88.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
OEM
68.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
OEM
99.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
OEM
2.109.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
OEM
159.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
OEM
335.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
OEM
465.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
OEM
101.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
OEM
218.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
OEM
50.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
STMicroelectronics
59.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
OEM
175.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
OEM
268.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
STMicroelectronics
829.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
OEM
35.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
STMicroelectronics
2.200.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
STMicroelectronics
949.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1
STMicroelectronics
1.999.000 đ/Cái
Hết hàng
Min: 1
Bội số: 1

Đăng nhập

Chat