Trụ Đồng (114)

Ốc M2 Trụ Đồng Cái-Cái Dài 4mm V2

Din: 2mm, Dout: 3.5mm, dài: 4mm

700 đ/Cái

Hàng còn: 1733 Cái

Ốc M2 Trụ Đồng Cái-Cái Dài 5mm V2

Din: 2mm, Dout: 3.5mm, dài: 5mm

800 đ/Cái

Hàng còn: 1040 Cái

Ốc M2 Trụ Đồng Cái-Cái Dài 6mm V2

Din: 2mm, Dout: 3.5mm, dài: 6mm

800 đ/Cái

Hàng còn: 290 Cái

Ốc M3 Trụ Đồng Cái-Cái Dài 3mm V2

Din: 3mm, Dout: 5mm, dài: 3mm

700 đ/Cái

Hàng còn: 1720 Cái

Ốc M3 Trụ Đồng Cái-Cái Dài 4mm V2

Din: 3mm, Dout: 5mm, dài: 4mm

800 đ/Cái

Hàng còn: 246 Cái

Ốc M3 Trụ Đồng Cái-Cái Dài 5mm V2

Din: 3mm, Dout: 5mm, dài: 5mm

900 đ/Cái

Hàng còn: 781 Cái

Ốc M3 Trụ Đồng Cái-Cái Dài 6mm V2

Din: 3mm, Dout: 4mm, dài: 6mm

1,000 đ/Cái

Hàng còn: 1539 Cái

Ốc M3 Trụ Đồng Cái-Cái Dài 8mm V2

Din: 3mm, Dout : 5mm, dài: 8mm

1,200 đ/Cái

Hàng còn: 400 Cái

Ốc M3 Trụ Đồng Cái-Cái Dài 10mm V2

Din: 3mm, Dout: 10mm, dài: 5mm

1,500 đ/Cái

Hàng còn: 652 Cái

Ốc M3 Trụ Đồng Cái-Cái Dài 12mm V2

Din: 3mm, Dout: 5mm, dài: 12mm

1,650 đ/Cái

Hàng còn: 416 Cái

Ốc M3 Trụ Đồng Cái-Cái Dài 14mm V2

Din: 3mm, Dout: 5mm, dài: 14mm

1,700 đ/Cái

Hàng còn: 500 Cái

Ốc M3 Trụ Đồng Cái-Cái Dài 16mm V2

Din: 3mm, Dout: 5mm, dài: 16mm

1,900 đ/Cái

Hàng còn: 500 Cái

Ốc M4 Trụ Đồng Cái-Cái Dài 3mm V2

Din: 4mm, Dout: 6mm, dài: 3mm

800 đ/Cái

Ốc M4 Trụ Đồng Cái-Cái Dài 4mm V2

Din: 4mm, Dout: 6mm, dài: 4mm

1,000 đ/Cái

Ốc M4 Trụ Đồng Cái-Cái Dài 5mm V2

Din: 4mm, Dout: 6mm, dài: 5mm

1,000 đ/Cái

Ốc M4 Trụ Đồng Cái-Cái Dài 6mm V2

Din: 4mm, Dout: 6mm, dài: 6mm

1,250 đ/Cái

Ốc M4 Trụ Đồng Cái-Cái Dài 8mm V2

Din: 4mm, Dout: 6mm, dài: 8mm

1,500 đ/Cái

Hàng còn: 58 Cái

Ốc M4 Trụ Đồng Cái-Cái Dài 10mm V2

Din: 4mm, Dout: 6mm, dài: 10mm

1,500 đ/Cái

Trụ Đồng HEX-M3 Cái-Cái Dài 60mm

Dài: 60mm, ren: M3 (3mm)

6,800 đ/Cái

Hàng còn: 217 Cái

Ốc M2 Trụ Đồng Cái-Cái Dài 3mm V1

Din: 2mm, Dout: 3.5mm, dài: 3mm

620 đ/Cái

Ốc M2 Trụ Đồng Cái-Cái Dài 4mm V1

Din: 2mm, Dout: 3.5mm, dài: 4mm

650 đ/Cái

Ốc M2 Trụ Đồng Cái-Cái Dài 5mm V1

Din: 2mm, Dout: 3.5mm, dài: 5mm

750 đ/Cái

Ốc M2 Trụ Đồng Cái-Cái Dài 6mm V1

Din: 2mm, Dout: 3.5mm, dài: 6mm

850 đ/Cái

Ốc M2 Trụ Đồng Cái-Cái Dài 8mm V1

Din: 2mm, Dout: 3.5mm, dài: 8mm

1,050 đ/Cái

Ốc M2 Trụ Đồng Cái-Cái Dài 10mm V1

Din: 2mm, Dout: 3.5mm, dài: 10mm

1,250 đ/Cái

Ốc M2 Trụ Đồng Cái-Cái Dài 12mm V1

Din: 2mm, Dout: 3.5mm, dài: 12mm

1,450 đ/Cái

Ốc M3 Trụ Đồng Cái-Cái Dài 3mm V1

Din: 3mm, Dout: 5mm, dài: 3mm

650 đ/Cái

Trụ Đồng HEX-M3 Cái-Cái Dài 55mm

Dài: 55mm, ren: M3 (3mm)

6,100 đ/Cái

Hàng còn: 412 Cái

Ốc M3 Trụ Đồng Cái-Cái Dài 4mm V1

Din: 3mm, Dout: 5mm, dài: 4mm

750 đ/Cái

Ốc M3 Trụ Đồng Cái-Cái Dài 5mm V1

Din: 3mm, Dout: 5mm ,dài: 5mm

850 đ/Cái

Ốc M3 Trụ Đồng Cái-Cái Dài 6mm V1

Din: 3mm, Dout: 5mm, dài: 6mm

950 đ/Cái

Ốc M3 Trụ Đồng Cái-Cái Dài 8mm V1

Din: 3mm, Dout: 5mm, dài: 8mm

1,150 đ/Cái

Hàng còn: 500 Cái

Ốc M3 Trụ Đồng Cái-Cái Dài 10mm V1

Din: 3mm, Dout: 5mm, dài: 10mm

1,500 đ/Cái

Hàng còn: 500 Cái

Ốc M3 Trụ Đồng Cái-Cái Dài 12mm V1

Din: 3mm, Dout: 5mm, dài: 12mm

1,700 đ/Cái

Hàng còn: 894 Cái

Ốc M3 Trụ Đồng Cái-Cái Dài 14mm V1

Din: 3mm, Dout: 5mm, dài: 14mm

1,950 đ/Cái

Hàng còn: 364 Cái

Ốc M3 Trụ Đồng Cái-Cái Dài 15mm V1

Din: 3mm, Dout: 5mm, dài: 16mm

2,200 đ/Cái

Hàng còn: 500 Cái

Ốc M4 Trụ Đồng Cái-Cái Dài 3mm V1

Din: 4mm, Dout: 6mm, dài: 3mm

750 đ/Cái

Ốc M4 Trụ Đồng Cái-Cái Dài 4mm V1

Din: 4mm, Dout: 6mm, dài: 4mm

850 đ/Cái

Ốc M4 Trụ Đồng Cái-Cái Dài 5mm V1

Din: 4mm, Dout: 6mm, dài: 5mm

950 đ/Cái

Ốc M2 Trụ Đồng Cái-Cái Dài 8mm V2

Din: 2mm, Dout: 3.5mm, dài: 8mm

900 đ/Cái

Hàng còn: 500 Cái
Chat
Đăng Nhập

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký