Vít Xoắn Nhọn (326)

Vít Nhọn KA M1.2 x 3mm

Vít nhọn loại M1.2, dài 3mm

250 đ/Con

Vít Nhọn KA M3.5 x 16mm 304

Vít nhọn loại M3.5, dài 16mm

630 đ/Con

Vít Nhọn KA M1.2 x 4mm

Vít nhọn loại M1.2, dài 4mm

270 đ/Con

Vít Nhọn KA M4 x 10mm 304

Vít nhọn loại M4, dài 10mm

620 đ/Con

Hàng còn: 830 Con

Vít Nhọn KA M1.2 x 5mm

Vít nhọn loại M1.2, dài 5mm

290 đ/Con

Vít Nhọn PA M2 x 8mm 304

Vít nhọn loại M2 dài 8mm

550 đ/Con

Hàng còn: 697 Con

Vít Nhọn KA M1.2 x 6mm

Vít nhọn loại M1.2, dài 6mm

310 đ/Con

Vít Nhọn KA M4 x 12mm 304

Vít nhọn loại M4, dài 12mm

640 đ/Con

Hàng còn: 730 Con

Vít Nhọn KA M1.4 x 3mm

Vít nhọn loại M1.4, dài 3mm

280 đ/Con

Vít Nhọn KA M4 x 16mm 304

Vít nhọn loại M4, dài 16mm

680 đ/Con

Hàng còn: 470 Con

Vít Nhọn KA M1.4 x 3.5mm

Vít nhọn loại M1.4, dài 3.5mm

280 đ/Con

Vít Nhọn KA M4 x 20mm 304

Vít nhọn loại M4, dài 20mm

720 đ/Con

Hàng còn: 320 Con

Vít Nhọn KA M1.4 x 4mm

Vít nhọn loại M1.4, dài 4mm

300 đ/Con

Vít Nhọn KA M4 x 25mm 304

Vít nhọn loại M4, dài 25mm

740 đ/Con

Hàng còn: 396 Con

Vít Nhọn KA M1.4 x 4.5mm

Vít nhọn loại M1.4, dài 4.5mm

320 đ/Con

Vít Nhọn 304 PA2-10

Vít nhọn loại M2.0 dài 10mm

0 đ/Cái

Vít Nhọn KA M1.4 x 5mm

Vít nhọn loại M1.4, dài 5mm

340 đ/Con

Vít Nhọn PA M2 x 10mm 304

Vít nhọn loại M2 dài 10mm

570 đ/Con

Hàng còn: 550 Con

Vít Nhọn PA M1.2 x 5mm

Vít nhọn loại M1.2, dài 5mm

290 đ/Con

Vít Nhọn PA M2 x 12mm 304

Vít nhọn loại M2 dài 12mm

590 đ/Con

Hàng còn: 930 Con

Vít Nhọn KA M1.4 x 6mm

Vít nhọn loại M1.4, dài 6mm

360 đ/Con

Vít Nhọn PA M2 x 16mm 304

Vít nhọn loại M2 dài 16mm

610 đ/Con

Hàng còn: 300 Con

Vít Nhọn PA M1.2 x 6mm

Vít nhọn loại M1.2, dài 6mm

310 đ/Con

Vít Nhọn PA M2.3 x 4mm 304

Vít nhọn loại M2.3 dài 4mm

480 đ/Con

Vít Nhọn KA M1.4 x 7mm

Vít nhọn loại M1.4, dài 7mm

380 đ/Con

Vít Nhọn PA M2.3 x 5mm 304

Vít nhọn loại M2.3 dài 5mm

500 đ/Con

Vít Nhọn PA M2.3 x 6mm 304

Vít nhọn loại M2.3 dài 6mm

520 đ/Con

Vít Nhọn KA M1.4 x 8mm

Vít nhọn loại M1.4, dài 8mm

400 đ/Con

Vít Nhọn PA M1.4 x 3mm

Vít nhọn loại M1.4, dài 3mm

280 đ/Cái

Vít Nhọn PA M2.3 x 8mm 304

Vít nhọn loại M2.3 dài 8mm

540 đ/Con

Vít Nhọn KA M1.4 x 10mm

Vít nhọn loại M1.4, dài 10mm

420 đ/Con

Vít Nhọn PA M2.3 x 10mm 304

Vít nhọn loại M2.3 dài 10mm

560 đ/Con

Vít Nhọn KA M1.5 x 3mm

Vít nhọn loại M1.5, dài 3mm

380 đ/Con

Vít Nhọn PA M2.3 x 14mm 304

Vít nhọn loại M2.3 dài 14mm

580 đ/Con

Vít Nhọn KA M1.5 x 4mm

Vít nhọn loại M1.5, dài 4mm

400 đ/Con

Vít Nhọn PA M2.6 x 5mm 304

Vít nhọn loại M2.6 dài 5mm

510 đ/Con

Vít Nhọn KA M1.5 x 5mm

Vít nhọn loại M1.5, dài 5mm

420 đ/Con

Vít Nhọn PA M2.6 x 6mm 304

Vít nhọn loại M2.6 dài 6mm

530 đ/Con

Vít Nhọn KA M1.5 x 6mm

Vít nhọn loại M1.5, dài 6mm

440 đ/Con

Vít Nhọn PA M2.6 x 8mm 304

Vít nhọn loại M2.6 dài 8mm

550 đ/Con

Chat
Đăng Nhập

Email

Mật khẩu

  Quên mật khẩu? | Đăng Ký