Cảm Biến Sợi Quang (88)

300.000 đ/Cái
Hàng còn: 20
273.000 đ/Cái
Hết hàng
218.000 đ/Cái
Hàng còn: 15
192.000 đ/Cái
Hàng còn: 11
184.500 đ/Cái
Hàng còn: 1
Khoảng cách phát hiện: 0-70mm
199.000 đ/Sợi
Hết hàng
Khoảng cách phát hiện: 0-70mm
199.000 đ/Sợi
Hết hàng
Khoảng cách phát hiện: 0-70mm
199.000 đ/Sợi
Hết hàng
Khoảng cách phát hiện: 0-60mm
139.000 đ/Sợi
Hết hàng
Khoảng cách phát hiện: 0-60mm
139.000 đ/Sợi
Hết hàng
Khoảng cách phát hiện: 0-60mm
139.000 đ/Sợi
Hết hàng
1.627.000 đ/Cái
Hết hàng
1.627.000 đ/Cái
Hết hàng
4.640.000 đ/Cái
Hết hàng
2.675.000 đ/Cái
Hết hàng
327.000 đ/Cái
Hết hàng
199.000 đ/Cái
Hết hàng
199.000 đ/Cái
Hết hàng
Nguồn cấp: 12~24V, Dòng : 150mA
808.000 đ/Cái
Hết hàng
Nguồn cấp: 12~24V, Dòng : 150mA
753.000 đ/Cái
Hết hàng
Nguồn cấp: 12~24V, Dòng : 150mA
808.000 đ/Cái
Hết hàng
Nguồn cấp: 12~24V, Dòng : 150mA
753.000 đ/Cái
Hết hàng
Nguồn cấp: 12~24V, Dòng : 150mA
644.000 đ/Cái
Hết hàng
Nguồn cấp: 12~24V, Dòng : 150mA
644.000 đ/Cái
Hết hàng
Nguồn cấp: 12~24V, Dòng : 150mA
698.000 đ/Cái
Hết hàng
Nguồn cấp: 12~24V, Dòng : 150mA
698.000 đ/Cái
Hết hàng
Nguồn cấp: 12~24V, Dòng : 150mA
644.000 đ/Cái
Hết hàng
Nguồn cấp: 12~24V, Dòng : 150mA
535.000 đ/Cái
Hết hàng
599.000 đ/Cái
Hết hàng
Nguồn cấp: 10~30V, Dòng : 150mA
519.000 đ/Cái
Hết hàng
2.484.000 đ/Cái
Hết hàng
1.883.000 đ/Cái
Hết hàng
5.970.000 đ/Cái
Hết hàng
3.794.000 đ/Cái
Hết hàng
2.156.000 đ/Cái
Hết hàng
Nguồn cấp: 12~24V, Dòng : 50mA
464.000 đ/Cái
Hết hàng
Nguồn cấp: 12~24V, Dòng : 50mA
371.000 đ/Cái
Hết hàng
1.965.000 đ/Cái
Hết hàng
1.965.000 đ/Cái
Hết hàng
Khoảng cách phát hiện: 0-60mm
99.000 đ/Cái
Hết hàng

Đăng nhập

Chat